प्राविधिक कर्मचारी भर्ना सम्वन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको बारे

ईन्जिनियर १ र सव-ईन्जिनियर १ जनाको भर्नाका लागि २०७३।०९।०७ देखि २१ गतेसम्मका लागि १५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

Skip to toolbar