सामाजिक परीचालकहरुलाई निरन्तरता दिने सम्वन्धमा ।

शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
सामाजिक परीचालकहरुलाई निरन्तरता दिने सम्वन्धमा । प्रकाशन २०७४-०९-१६ आलेप शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.स.स.को पत्र तथा मन्त्रालयको पत्र संलग्न छ।

२०७४।९।१७ गते देखि सा.प.हरुला स्थानीय तहहरुवाट व्यवस्थापन गर्न हुन ।

Skip to toolbar